BonPhysics Research and Investigations B.V.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van

Bonphysics Research and Investigations B.V.


Definities.

Uitvoerder: Onder uitvoerder wordt verstaan: BonPhysics Research and Investigations B.V., handelsregister 23085607 Kamer van Koophandel Zuid-Holland Zuid.

Dienst: Onder dienst wordt verstaan technisch of wetenschappelijk onderzoek, of het toepasbaar maken van fundamentele kennis, het geven van instructies of in het algemeen alles wat met het vorenstaande direct en indirect verband houdt.

Klant: Onder klant wordt verstaan de opdrachtgever van de uit te voeren dienst.

Financieringstraject: Schema voor de betalingsregeling van de uit te voeren diensten.

Projectbeschrijving: Onder projectbeschrijving wordt verstaan een gedetailleerde beschrijving van alle door de uitvoerder ten bate van de klant uit te voeren diensten. Hierin moet zeker voorkomen: - het tijdstip van aanvang en beëindiging van de uit te voeren diensten; - de manier waarop uitvoerder de dienst aan de klant zal verlenen, met daarbij het financieringstraject; - de bijdrage van de klant die minstens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de diensten; - de voorwaarden waaronder de klant tot betaling voor de uitgevoerde diensten dient over te gaan.

Intellectueel eigendom: Alle nieuwe kennis en uitvindingen die door de uitvoerder bij het uitvoeren van de diensten zoals in de projectomschrijving omschreven ten behoeve van de klant worden vergaard.

Projectprijs: tegenprestatie klant voor uitvoering project.

Projectovereenkomst: alle overeenkomsten met betrekking tot project.

 

 

Toepasselijkheid.

Artikel 1.

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de uitvoerder heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de klant zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen leveringsvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien de uitvoerder aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen.

Artikel 2.

 1. Wijzigingen in de projectovereenkomst en afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen klant en uitvoerder zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de projectprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de projectprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 12 van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing is.

 

Opdrachten.

Artikel 3.

Opdrachten worden door de uitvoerder aanvaard aan de hand van een volledige door de klant bekrachtigde projectomschrijving, waarbij de klant aan de voorwaarden gesteld in de projectomschrijving heeft voldaan.

 

Intellectueel eigendom en octrooi aanvraag.

Artikel 4.

 • Al het intellectueel eigendom blijft in het bezit van de uitvoerder.
 • Tijdens en tot 5 jaar na het project wordt het intellectueel eigendom zonder verdere kosten ter beschikking gesteld van de klant, mits het project op goede gronden is beëindigd.
 • De klant heeft gedurende 5 jaar na het op goede gronden beëindigen van het project het alleenrecht op het gebruik van het intellectueel eigendom. De uitvoerder is verplicht in dat geval het intellectueel eigendom gedurende de voorgenoemde periode geheim te houden. - De klant heeft het recht om tegen een vergoeding aan de uitvoerder octrooi aan te vragen over het intellectueel eigendom, mits het project op goede gronden is beëindigd.
 • Als uitvinder van het octrooi wordt de uitvoerder vermeld.
 • Alle kosten die uit de aanvraag voortvloeien zijn ten laste van de klant.
 • De vergoeding die de uitvoerder ontvangt bij een geaccepteerde octrooi aanvraag wordt gespecificeerd in de projectomschrijving. Indien deze vergoeding niet wordt gespecificeerd bedraagt deze vergoeding f.100.000,00 zegge honderdduizend gulden.
 • Indien binnen een periode van 5 jaar geen octrooi is aangevraagd of het octrooi is geaccepteerd vervallen alle aanspraken op het intellectueel eigendom.

 

Tijdstip van levering.

Artikel 5.

De uitvoerder zal de diensten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de projectbeschrijving. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de uitvoerder de order heeft bevestigd.

 

Overmacht.

Artikel 6.

 1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de uitvoerder door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de uitvoerder is sprake, indien de uitvoerder na het sluiten van de projectovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de uitvoerder als bij derden, van wie de uitvoerder de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de uitvoerder ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de uitvoerder als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de uitvoerder slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten te behouden en de daarvoor verschuldigde projectprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de uitvoerder terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende diensten.

 

Prijs en betaling.

Artikel 7.

 1. De klant is verplicht de projectprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze projectprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de uitvoerder bevoegd de projectovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de door de uitvoerder geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 3. Indien de uitvoerder bij wanprestatie van de klant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van f.1.000,00 en een maximum van f.50.000,00.

 

Beëindigingvoorwaarden.

Artikel 8.

Het project is beëindigd op goede gronden indien:

 • alle diensten zoals in de projectomschrijving zijn overeengekomen zijn uitgevoerd door de uitvoerder;
 • onder wederzijdse goedkeuring de klant en de uitvoerder beslissen dat het project is afgerond. Alle eerdere onvervulde aanspraken van de klant aan de uitvoerder, die volgen uit de projectomschrijving zijn vervallen.

Het project is beëindigd op andere gronden indien:

 • de klant, ongeacht de reden, verzuimd de betalingsregeling als in de projectomschrijving overeengekomen te honoreren, een maand nadat de klant door de uitvoerder op zijn in gebreke blijven is gewezen;
 • de klant, ongeacht de reden, verzuimd te voldoen aan de in de projectomschrijving overeengekomen bijdrage tot het project.

Indien het project op andere dan op goede gronden is beëindigd vervallen alle aanspraken van de klant op de uitvoerder, betreffende het uitgevoerde project of enige intellectueel eigendom opgedaan tijdens het project.

 

Ontbinding.

Artikel 9.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de projectovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze projectovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door de uitvoerder geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Schadevergoeding.

Artikel 10.

 1. De klant die in strijd handelt met enige bepaling van artikel 4, verbeurt ten gunste van de uitvoerder een schadevergoeding voor iedere handeling, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op f.10.000,00 per handeling.
 2. De uitvoerder is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de klant, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 4 bepaalde.

 

Toepasselijk recht.

Artikel 11.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Arbitrale clausule.

Artikel 12.

 1. Alle geschillen, voorvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wege van arbitrage worden beslecht.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

 

 

Getekend door de heer dr.ir.ing. V.O. de Haan, wonende 3297 AJ Puttershoek, Laan van Heemstede 38, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1965, als eigenaar van BonPhysics Research and Investigations B.V., gevestigd te

Puttershoek.

 

Getekend te Dordrecht op 26 juni 1997.